category.title

سامانه هوشمند مدیریت تردد رصد

سامانه مدیریت هوشمند تردد رصد

مدیریت تردد خودروها و ماشین‌های سازمانی، ردیابی پیک‌های موتوری و حتی نظارت بر عملکرد پرسنل مشکلی ریشه ای و قدیمی است. مدیران سازمان به دلیل سختی و پیچیدگی فرایندهای کاری خود به ابزاری دقیق برای پایش لحظه ای ناوگان، پرسنل، بازاریابان و به طور کلی نیروهای خود نیاز دارند. گروه تخصصی نگین گستر رابط البرز راهکارهای اقتصادی کلیدی به شما عرضه می کند تا مطابق با نیاز سازمان و بودجه مد نظر شما برای کنترل ناوگان و پرسنل خود اقدام کنید و علاوه بر حذف کاغذ که خود به تنهایی در بلند مدت حجم بالایی از سرمایه شرکت شما را به خود اختصاص می دهد، ارزیابی عملکرد پرسنل شما را نیز راحت تر می کند. در بخش پیگیری و کنترل ناوگان، گروه تخصصی نگرا راهکار سامانه هوشمند مدیریت تردد رصد را به شما پیشنهاد میکند.

  • تحت پلتفرم
    وب | اندروید
  • تکنولوژی های مورد استفاده
    Asp.Net | SQLServer | MongoDB | JS | CSS | HTML

ویژگی های رصد

مشاهده موقعیت و پایش لحظه ای و برخط خودروها

شامل مسیر حرکت، سرعت حرکت خودرو، راننده خودرو و همچنین اطلاعات تخلفات، حوادث و تصادفات بر روی کامپیوتر و گوشی های هوشمند به صورت لحظه ای

قابلیت تنظیم اخطارها

قابلیت تنظیم اخطارها با درجه حساسیتهای مختلف مطابق با مقررات داخلی شرکتها بر روی خودروها (سرعت غیرمجاز، ترمز ناگهانی، شتاب غیرمجاز، خارج شدن از محدوده و…) سامانه رصد قابلیت تنظیم سیاست و قوانین برای ناوگان و پرسنل را دارا می باشد

دریافت اطلاعات حوادث و تصادفات به صورت پیام کوتاه

سامانه مدیریت هوشند تردد رصد به غیر از نمایش تخلفات و حوادث در داخل سامانه می تواند به راهبر سیستم نیز اطلاع رسانی های لازم را انجام دهد

پیشگیری از وقوع تخلف یا حادثه

با اطلاع از وضعیت تردد خودرو و راننده و اعلام هشدار به رانندگان در صورت مشاهده هرگونه نشانه غیر معمول، میتوان از وقوع تخلف و یا حادثه پیشگیری کرد.

تامین اطلاعات لازم برای امور تعمیرات و نگهداری ناوگان

سامانه مدیریت هوشند تردد رصد با در اختیار داشتن موارد لازم برای محاسبه عملکرد دستگاه می تواند در صورت نیاز به مسئولان برای تعمیرات اطلاع رسانی انجام دهد.

بررسی تخلفات خودرو ها به تفکیک رانندگان

سامانه مدیریت هوشمند تردد رصد می تواند به صورت آنلاین، بروز تخلفات و حوادث را به شما نمایش دهد

امکانات محصول

سنجش آنالیز وزن بار
هـدف این راهـکار، نظارت و سنجش وزن بار لحظه ای خـودرو است. در روش آنلاین، وزن بار خـودرو براساس مانیتورینگ تغییـرات سیسـتم تعلیق خـودرو محاسـبه شـده و بـه دستگاه ردیاب منتقل میشود. ایـن اطلاعات بهمراه موقعیـت و وضعیـت خـودرو بـه سـامانه هوشمند مدیریت رصد ارسال شده و تحلیل ها و گزارش های مختلف پیرامون وضعیـت بار خـودرو، براسـاس داده هـای دریافتی آماده می شوند. ترکیب داده های مرتبط با موقعیـت، زمان و وزن بار خودرو منجر بـه استخراج گزارش ها و پارامترهای با ارزشی برای مدیریت ناوگان هـای حمل بار خواهد شد. از جمله خروجی های این سـامانه عبارتند از :
بیشتر
مدیریت سوخت مصرفی
امروزه صاحبان انواع صنایع خصوصا صنعت حمـل و نقـل بـرای توسـعه کسـب‌و کار و نیـز سـود دهـی بیشـتر ناچـارند مسـیر های طولانی‌تری را طـی نمایند. از آنجایی کـه هزینـه سـوخت، یکی از بیشـترین هزینه هـای عملیاتی هـر نـاوگان اسـت، یـک راهـکار موثـر بـرای کمتر شدن ایـن هزینـه هـا، اسـتفاده از سیسـتم هـای کنترل سوخت و نظارت بر عملکرد ناوگان و رانندگان اسـت. در این سـامانه، روش هـای متعدد مدیریـت و نظـارت بـر سوخت مصرفی بـا هـدف کاهـش هزینـه هـا ارائـه مـی شـود.
بیشتر
سامانه مدیریت هوشمند تردد رصد
مدیریت تردد خودروها و ماشین‌های سازمانی، ردیابی پیک‌های موتوری و حتی نظارت بر عملکرد پرسنل مشکلی ریشه ای و قدیمی است. مدیران سازمان به دلیل سختی و پیچیدگی فرایندهای کاری خود به ابزاری دقیق برای پایش لحظه ای ناوگان، پرسنل، بازاریابان و به طور کلی نیروهای خود نیاز دارند.
بیشتر
مدیریت و نظارت بر دما
حفـظ زنجیره دمـا در محمولــه هایـی کــه کنتـرل کیفیـت محمولــه در تحویل بـه مشـتری و جلب رضایـت آن تاثیرگذار است، بسـیار مهـم خواهـد بـود. از بزرگتریـن متقاضی‌های ایـن راهـکار، نـاوگان هـای توزیع و پخش هسـتند. برای مثـال، حفظ دمـای خنک برای محموله های حـاوی مـواد غذایـی و دارویـی و دمـای گـرم بـرای محمولـه هـای حـاوی قیـر داغ و ... دارای اهمیـت بسـیار اسـت.
بیشتر
مدیریت تعمیر و نگهداری خودرو
تعمیر و نگهـداری در نـاوگان هـای بـزرگ اجتنـاب ناپذیـر اسـت. اما مشکل عمده در ایـن سـامانه هـا جمـع آوری اطلاعات روزانـه کارکــرد خودروهــا و ورود ایــن اطلاعــات بــه نــرم افــزار اسـت کــه جمـع آوری دسـتی آنهـا نیازمنـد مراجعــه حضــوری خواهــد بــود و ایــن امــر گاهــی غیرممکــن بــوده و قطعا بــا خطای انسانی نیــز همـراه اســت.
بیشتر
مدیریت ایاب و ذهاب
با تعریف و اضافه کردن ماژول مخصوص به سرویس ایاب و ذهاب، امکان مکانیزه نمودن رفت و آمد پرسنل به سازمان برای راهبر سیستم ایجاد خواهد شد. همچنین در صورتی که سازمان خدمات ایاب و ذهاب کارکنان را از یک شرکت پیمانکاری دریافت می کند، مدیر مربوطه می‌تواند به شکلی کاملا اتوماسیون شده و از راه دور بر وضعیت خدمات رسانی پیمانکار نظارت کرده و صورت وضعیت روند فعالیت روزانه پیمانکار مربوطه را مشاهده کند. اگر در کسب و کار خود با موارد ذیل روبرو هستید، به ماژول مدیریت ایاب و ذهاب نیاز خواهید داشت • پیمانکار خودروهای ایاب و ذهاب
بیشتر
مدیریت زمان بندی پروژه
با استفاده از این ابزار مدیران سازمان قادرند با زمان بندی کل پروژه و تقسیم آن به بازه‌های مختلف، شیفت‌بندی کردن خودرو یا پرسنل و تعریف دقیق بازه‌های زمانی هر شیفت کاری، خودرو یا پرسنل مورد نظر را به پروژه مشخص شده نسبت دهند. از نگاه واحدهای حمل و نقل در سازمان‌ها پروژه به معنی اختصاصی شدن ماموریت برای تعداد مشخصی خودرو است که در یک زمان تعیین شده و در محدوده معین شده، کار خاصی را انجام دهند. لذا برای به پایان رساندن پروژه با موفقیت و در زمان تعیین شده، نیاز به ابزاری است که با مدیریت کلان پروژه، برنامه‌ریزی، زمانبندی و تصمیم‌گیری را تسهیل کند.
بیشتر
مدیریت ماموریت ها
ردیابی نظارت و مدیریت ناوگان دیسپاچینگ خودروهای امدادی و عملیاتی علاوه بر نظارت مداوم به ردیابی آنلاین خودروها نیاز به ارتباط دوطرفه بین اپراتورها و خودروهای درحال ماموریت دارد. این کار با استفاده از ردیاب های ساده امکان پذیر نیست و باید برای این ناوگان‌ها از سخت افزارهای مخصوص جهت تعامل با راننده استفاده کرد. در این راهکار هر خودرو مجهز به یک سخت افزار موبایل یا تبلت خودرویی خواهد شد و نرم افزار مبتنی بر اندروید ردیابی و اعزام ناوگان مدیریت هوشمند تردد رصد بر روی آن نصب می‌شود.
بیشتر
سامانه مدیریت کار
سامانه مدیریت کار System Management Job مدیریت نیروهای اعزامی را برای مدیران بسیار آسان خواهد کرد. این سامانه علاوه بر افزایش بهره وری به واسطه کاهش مدت زمان انجام ماموریت و افزایش کیفیت عملکرد ماموران، رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت. سامانه مدیریت کار، تحت وب بوده و سیستم (IOS , android ) موبایل و تبلت را نیز پشتیبانی می کند.
بیشتر

آماده اختصاصی سازی نرم افزار برای سازمان شما هستیم

همین الان فرم دمو را برای مشاوران ما ارسال کنید

روند استقرار

سوالات متداول

سامانه مدیریت ناوگان رصد در دو نسخه: یک پنل تحت وب برای مدیران و یک اپلیکیشن برای راننده تشکیل شده که امکان رهگیری و مدیریت هوشمند ناوگان را به مدیران می دهد.

با استفاده از سیستم مدیریت ناوگان رصد؛ کنترل و نظارت (رهگیری)، مدیریت ارسال سفارشات (رصد لحظه ای) و بهینه‌سازی هوشمند مسیر را تجربه کنید. ازسیستم مدیریت ناوگان رصد، در چه صنایعی استفاده می‌شود؟ در هر صنعتی که باشید و پیک و ناوگان در اختیار داشته باشید، می توانید از نرم افزار مدیریت ناوگان رصد استفاده کنید. این سامانه برای مدیریت ناوگان شرکتهای پیمانکاری شهرداری، شرکتهای حمل زباله، شرکتهای ناوگان امداد و کمک رسانی، پیک رستوران‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، شرکت‌های پخش و توزیع، قالیشویی‌ها، گل‌فروشی‌ها، خشکشویی‌ها و…. مورد استفاده قرار می‌گیرد

نرم افزار مدیریت ناوگان نگرا، با ارائه‌ی گزارشات تحلیلی از عملکرد ناوگان، چشم‌اندازی جامع از مسیر کسب و کار شما می‌دهد.

بله، در صورت قطع اینترنت راننده حین ماموریت، رهگیری به ‌صورت آفلاین صورت می‌گیرد. به این صورت که تمامی اطلاعات مسیرهای طی‌شده، ذخیره می‌گردد، و با اولین اتصال به اینترنت قابل مشاهده خواهد بود.

بله، سامانه هوشمند مدیریت ناوگان رصد دارای دو نسخه‌ی مدیر و راننده است که برای سیستم‌عامل اندروید و ios قابل ارائه است.

لزوما خیر. سامانه مدیریت هوشمند ناوگان رصد، بدون نیاز به دستگاه ردیابی هم کار می‌کند ومیتواند از GPS تلفن همراه رانندگان برای رهگیری استفاده کند که باعث کاهش هزینه های سازمانی میشود.

بله، از طریق دریافت کلید API ،می‌توانید نرم‌افزارهای سازمانی خود را به نرم افزار رصد متصل کنید.

با نصب پلتفرم هوشمند نگرا روی تلفن همراه راننده‌ها، اطلاعاتی مانند: رهگیری به‌ صورت لحظه‌ای، وضعیت انجام سفارش، مکان توقف، زمان توقف، گزارشات عملکرد، لیست ماموریت‌ها و … در اختیار شما قرار خواهد گرفت.