سامانه فکس پیشرفته

سامانه فکس پیشرفته

این سامانه جایگزینی مطمئن برای دستگاه‌های ارسال و دریافت فکس سنتی در سازمان و همچنین ماژول قبلی سازمان الکترونیک فرزین (مبتنی بر کنسول ویندوز و مودم ) می باشد.
 • تحت پلتفرم
  وب
 • حجم اپلیکیشن
  10mg
 • تکنولوژی های مورد استفاده
  Html / Css3 / Javascript / Jquery / Asp.net /
  Sql server
 • مشتری
  اداره سازمان ایکس

ویژگی های محصول

نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم قدرتمند خود توانایی توسعه و تولید1

نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم قدرتمند خود توانایی توسعه و تولید2

نگرا به واسطه تیم قدرت نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم مند خود توانایی توسعه و تولید3

نگرا به واسطه تیم قدرتمند خود توانایی توسعه و تولید4

نگرا به واسطه تیم قدرتمن نگرا به واسطه تیم د خود توانایی توسعه و تولید5

نگرا به واسطه تیم قدرتمند خود توانایی توسعه و تولید6

نگرا به واسطه تیم قدرتمندنگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم خود توانایی توسعه و تولید7

نگرا به واسطه تیم قدرتمندنگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم نگرا به واسطه تیم خود توانایی توسعه و تولید8

  ارائه راهکار های نرم افزاری1

 ارائه راهکار های نرم افزاری2

  ارائه راهکار های نرم افزاری3

 ارائه راهکار های نرم افزاری4

  ارائه راهکار های نرم افزاری5

  ارائه راهکار های نرم افزاری6

  ارائه راهکار های نرم افزاری7

  ارائه راهکار های نرم افزاری8

دمو محصول دانلود کاتالوگ