دور دوم برنامه آموزشی نمایندگان استانی

برنامه جامع آموزشی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ گروه مهندسی آی کن، با حضور نمایندگان استانیاز سراسر کشور در بهمن ماه برگزار شد.

همین الان بپیوندید